За нас

Центърът за икономически анализи на селското стопанство (САРА) е създаден от Института по Аграрна Икономика в асоциирано партньорство с Изследователския институт по храни и аграрна политика към Университета Мисури (FAPRI-MU) по проект, финансиран от фондация "Америка за България" през 2013 година.

Целта на проекта е засилване на емпиричните анализи, които да повишат нивото на информираност и знание сред всички заинтересовани страни както от страна на производителите, така и на вземащите управленски решения, относно протичащите процеси и променящата се конюнктура в страната и света. Разработваните иконометрични модели отразяват националната специфика при проектиране и изчисляване на важни показатели за развитието на основни сектори в земеделието на България.

От средата на 2016 г. до 2019 г. дейността на CAPA е подкрепена с нов проект от Фондация „Америка за България“ - „Укрепване на аналитичния капацитет на Центъра за икономически анализи на селското стопанство към Института по аграрна икономика. Основният акцент през този период е доразвиване на иконометричното моделиране на българското земеделие и разработване на модели за изготвяне на пазарни прогнози.

Нашата цел е да предложим по-задълбочени, релевантни и количествено изразени анализи, осигуряващи обективност и достъп до резултати и информация. Екипът на CAPA ще разработи различни сценарии, които ще бъдат тествани в моделите. Това ще помогне да бъдат разкрити проблемите, пътищата за тяхното решаване и ще даде възможност за сравняване на политиките. Решенията остават в ръцете на управляващите институции и другите заинтересовани страни.